GỌI NGAY HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ 0942346473

Mẫu giấy biên nhận giấy tờ xe

Mẫu giấy biên nhận giấy tờ xe ô tô và xe máy theo mẫu chuẩn nhất được Dichvusangten.com cung cấp là chuẩn nhất, mới nhất. Đảm bảo thông tin đầy đủ cho việc biên nhận hồ sơ và tiền làm dịch vụ giấy tờ xe.

Chúng tôi cung cấp mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu ô tô xe máy ban hành theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 094 234 6473 để được hỗ trợ:

—————————————=====——————————————-

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /GBN- …(3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ….

 

 

Họ và tên:……………… (5) …………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………………

Đã tiếp nhận hồ sơ của:

Ông (bà): ……………………………… (6) ………………………………………….

…………………………………………… bao gồm:

1……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………….. (7) ………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….. ./.

 

Nơi nhận:
– …. (8)….;
– Lưu: Hồ sơ.
NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hồ sơ.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

(8) Tên người hoặc cơ quan gửi hồ sơ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GỌI NGAY HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ 0942346473
TƯ VẪN MIỄN PHÍ 0942346473
Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th